http://206688.shop12.eseller.dk    
> Forside Sådan gør du! Kontakt os
Forside e-byggeri.dk - Klæb- og fugetips


Natursten - et økologisk, eksklusivt og meget værdifuldt byggemateriale
Forstå dine natursten, plej og rengør dem rigtigt, så har du dem hele livet.

 

Natursten bidrager til tidens trend om en sund bolig og giver huset eller lejligheden en umiskendelig,
naturlig karakter og en speciel atmosfære. Hver enkelt natursten er unik. Det forklarer det eksklusive
ved disse belægninger, og det er det, som gør dem så værdifulde. Dette forholdsvis ressourcekræven-
de materiale er dog ikke en luksus, hvis man ud over de æstetiske fordele også ser på kvalitet og sta-
bilitet. Af alle flise- og naturstens-belægninger udgør keramiske fliser ca. 80 % og naturstensbelæg-
ninger efterhånden ca. 20 %. Med moderne logistik er det muligt at hente natursten fra hele verden.
(se "granit-brud" under menupunktet "information")

Ved lægning af natursten er det nødvendigt at kende egenskaberne hos den naturstenstype, der skal
lægges. Brugen af natursten i byggeriet afhænger af naturstenstypernes styrkeegenskaber. Materia-
lerne, der anvendes til lægning og fugning, tilpasses de særlige krav for natursten med hensyn til kva-
litet og specifikke egenskaber. Derved kan udblomstringer og misfarvninger i vid udstrækning undgås.

Ens for alle natursten er at de er vandabsorberende, for at undgå gennemfarvning er det derfor vigtigt
at produkterne der benyttes indeholder et hurtig afbindende klæbesystem, så risikoen for gennemfarv-
ning forminskes mest muligt. 
Helt undgås kan det dog aldrig på grund af den beskaffenhed og struktur,
som findes i natursten. Oplysninger om test og egenskaber for stenene findes i de gældende standarder. Egenskaber som f.eks. vandoptagelse, frostresistens, tryk-styrke, slagstyrke og slidstyrke beskrives nøje
i DS/EN52100 og efterfølgende indtil DS/EN52112.

  

Natursten og deres egenskaber


Natursten er naturligt opståede geologiske materialer. Det er sten, som er dannet gennem en størk-
nings-, aflejrings- og omdannelses proces. Gennem aflejring i forskellige lagtykkelser og perioder på
millioner af år opstår der forskellige farver, strukturer, kornstørrelser, nuancer og fossilmineraler hos
den enkelte sten. Ved valg af stentype viser en vareprøve således kun stenens omtrentlige farve og
struktur. Der gives ingen garanti for at det bestilte og leverede materiale svarer nøjagtigt til prøven.
Derfor skalstruktur og styrkeforskelle testes inden udlægning, eventuelt skal der lægges og sorteres
en mindre prøveflade.


Styrkeegenskaberne hos natursten varierer, afhængig af hvorledes stenene er opstået og af den geo-
logiske udvikling. Det er styrkeegenskaberne, der er bestemmende for de enkelte materialers anvend-
elsesområder og lægningsteknikker. Magmatiske sten er opstået ved opsmeltning i jordens indre. På
grund af de forskellige størkningsprocesser skelner man mellem dybdebjergarter og vulkansten. De me-
get faste dybdebjergarter, f.eks. granit, syenit, diorit og gabbro er der i reglen ingen problemer med.
Granit er meget tæt, frostbestandigt og uimodtageligt overfor snavs, og kan anvendes udendørs.
Afhængig af hvorledes de er opstået, kan vulkansten være meget faste, f.eks. ryolit (porfyr), diabas,
dolerit, og basalt, der bruges som brosten. Vulkansten kan dog også være meget porøse, som f.eks.
tuff. Sedimentsten er opstået ved forvitring, nedbrydning og aflejring af eksisterende sten, og er så
senere blevet sammenpresset. Derved opstår sedimentsten, f.eks. kalksten som Solnhofener plader,
dolomit og gips, eller konglomerater f.eks. breccier, sandsten, skifer eller kalksandsten.


De finere sedimentstenstyper som f.eks. sandsten, sandskifer og skifer er populære byggematerialer til
restaurering af værdifulde, gamle bevaringsværdige bygningsværker eller som tagplader til beskyttelse
af bygninger mod påvirkning fra vejrlig. De kan også anvendes som gulvfliser.


På grund af store tryk- og temperaturpåvirkninger ændrer de oprindelige bjergarter sig, og der opstår
metamorfe bjergarter. Det medfører f.eks. en omdannelse af magmatiske bjergarter til gnejs eller ser-
pentinit eller af kalksten til marmor.


Lerholdige bjergarter bliver til skifer og sandsten til kvartsit. Kvartsit egner sig ligesom granit til anvend-
else udendørs. Hvis lerindholdet i aflejringsstenene er større end andelen af kvarts-sand, så opstår der
særdeles smukt strukturerede sten, som f.eks. glimmerkvartsit eller glimmerskifer. På grund af de lave
styrkeegenskaber kan disse stentyper kun anvendes indendørs som væg beklædning. En særlig egenskab
hos marmor er, at den kan være transparent, hvilket gør, at den skal lægges særlig omhyggeligt.

Download Ardex's lægningsvejledning, klik her

Se Ardex sortiment, klik her.
Se også rengørings- og plejetips fra PCI > Rengøring- og plejemiddeloversigt <